Misja Przyjaciół Mołdawii

Wielkie serca dla małego kraju!

Wizja i Służba

WIZJA 

Naszą wizją jest niesienie wszechstronnej pomocy mieszkańcom Mołdawii, przede wszystkim w wymiarze duchowym, ale również materialnym, społecznym i edukacyjnym. Pragniemy widzieć jak najwięcej osób żyjących według prawd Pisma Świętego w oparciu o osobistą więź z Jezusem Chrystusem wynikającą z zaufania Bożemu słowu objawionemu w Biblii. Poprzez przyjacielskie relacje chcemy mieć dobroczynny wpływ na życie Mołdawian. Nade wszystko jednak chcemy naszym życiem i służbą wielbić i chwalić Boga! Wiemy, że wszystko zawdzięczamy Jego łasce i miłosierdziu! W Jego ręce powierzamy naszą Misję.

Inspirują nas słowa Pisma Świętego z Księgi Przypowieści 17, 17:

"Przyjaciel zawsze okazuje miłość, rodzi się bratem w niedoli." 

SŁUŻBA 

Nadrzędnym celem Misji Przyjaciół Mołdawii jest głoszenie Ewangelii, propagowanie biblijnej nauki oraz niesienie wielokierunkowej pomocy potrzebującym poprzez współpracę z chrześcijańskimi kościołami i wspólnotami, organizacjami misyjnymi oraz ludźmi dobrej woli. Podstawową wartością na której opieramy naszą działalność jest Pismo Święte. Regularną pracę misyjną w Mołdawii prowadzimy od 2004 roku. 

Zobacz wszystkie aktualnie prowadzone projekty misyjne

Chcę bardzo mocno podkreślić, że ta praca misyjna nie byłaby możliwa bez zaangażowania wielu osób - przyjaciół, którzy dzięki swym wrażliwym i życzliwym sercom wspierają służbę Misji Przyjaciół Mołdawii! Mam na myśli siostry i braci w Chrystusie, wolontariuszy, kościoły, po prostu współpracowników, dzięki którym jest to możliwe. Może także Ciebie? Wszyscy razem tworzymy obraz wydarzeń i możemy dokonać w Mołdawii czegoś wielkiego i pięknego, co przyniesie wiele trwałego dobra mieszkańcom znad Prutu i Dniestru, a nade wszystko będzie chwalić Pana Jezusa Chrystusa! I tylko Jego imię niech będzie uwielbione!

Wojciech Borys, dyrektor Misji Przyjaciół Mołdawii (MPM)