Misja Przyjaciół Mołdawii

Wielkie serca dla małego kraju!

Wyznanie wiary


| Wierzymy w Jednego Boga, który jest w Trzech Osobach: w Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego.
1.Król.8,60; Mat.28,19;

| Wierzymy, że Syn Boży - Jezus Chrystus narodził się jako człowiek, z Marii dziewicy, poczęty
z Ducha Świętego, dla wypełnienia planu Ojca, jakim było zbawienie każdego człowieka.
Mat.1,18-25; Fil.2,6-9;

| Wierzymy, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu, po trzech dniach zmartwychwstał, został wzięty
do nieba i siedzi po prawicy Ojca.
1.Kor.15,3.4; Mar.16,19;

| Wierzymy, że Jezus Chrystus przyjdzie ponownie, aby zabrać swój Kościół, a następnie
sprawiedliwie sądzić każdego człowieka.
Hebr.9,28; Obj.20,11-12;

| Wierzymy, że nie ma żadnej innej osoby, której należy oddawać cześć i do której można się modlić
poza Jedynym Bogiem (Ojcem, Synem i Duchem Świętym).
Mat.4,10;

| Wierzymy w wieczne zbawienie z łaski, które jedynie można osiągnąć przez wiarę w odkupieńcze
dzieło Chrystusa dokonane na krzyżu Golgoty.
Ef.2,8;

| Wierzymy, że życie człowieka nie kończy się wraz ze śmiercią fizyczną. Istnieje zarówno miejsce
wiecznego potępienia, jak i miejsce wiecznego zbawienia.
Mar.16,16;

| Wierzymy, że dobre uczynki są wynikiem wiary, a nie warunkiem osiągnięcia zbawienia.
Ef.2,10;

| Wierzymy, że każdy człowiek jest grzeszny.
Rzym.3,23;

| Wierzymy w odpuszczenie grzechów przez wyznanie ich Bogu i oczyszczającą moc krwi
Jezusa Chrystusa.
1.Jana 1,9;

| Wierzymy, że jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem jest Jezus Chrystus.
1.Tym.2,5;

| Wierzymy w cud nowego narodzenia, poprzez które stajemy się uczestnikami Bożego Królestwa.
Jana 3,3;

| Wierzymy w powszechny Kościół, którego jedynym fundamentem i głową jest Jezus Chrystus.
1.Kor.3,11; Ef.1,22;
 

| Wierzymy, że członkiem Kościoła - Ciała Chrystusa jest każdy, kto wierzy w Jezusa, potwierdzając
swoją wiarę świadectwem życia.
Rzym.12,5; 

| Wierzymy w chrzest wiary przez zanurzenie w wodzie. Chrzest taki może przyjąć osoba świadoma
odkupieńczej śmierci Jezusa Chrystusa.
Dz.Ap.2,38;

| Wierzymy, że ostatecznym autorytetem w sprawach wiary jest Pismo Święte - Biblia. Jest ona
w całości natchniona przez Ducha Świętego i składa się z 39 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg
Nowego Testamentu.
2.Tym.3,16; 

| Wierzymy w ponadnaturalną moc Ducha Świętego, dostępną dla każdego, kto wierzy. Przejawia się
ona w chrzcie w Duchu Świętym oraz darach Ducha.
Dz.Ap.1,8; 2,1-4;