Misja Przyjaciół Mołdawii

Wielkie serca dla małego kraju!

Wiejskie Ewangelizacje DzieciWiejskie Ewangelizacje Dzieci (WED) to przedsięwzięcie dzięki któremu wiele dzieci ze wsi będzie mogło usłyszeć Ewangelię i spotkać
się z biblijnym nauczaniem. “Wiara jest ze słuchania” (Rz.10,17). Wiele z tych dzieci mogłoby uwierzyć, gdyby usłyszały. 

 “Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? 
A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje
?”
(Rz.10,13-14). 

Cele WED 

* Przedstawienie wiejskim dzieciom Dobrej Nowiny o zbawieniu z łaski, przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. 

Pomaganie tym dzieciom, które uznają Jezusa Chrystusa za swojego Pana i Zbawiciela w budowaniu ich wiary. 

Uczenie dzieci spędzania wolnego czasu w mądry sposób poprzez organizowanie dla nich atrakcyjnych spotkań. 

Krzewienie biblijnych zasad życia. Letnie wakacje są dla dzieci czasem radosnego wypoczynku, ale jest to często okres beznadziejnej nudy i monotonii. Organizujemy ewangelizacje oraz biblijne zajęcia dla tych dzieci, bo pragniemy, aby Słowo Boże zmieniało ich życie. Bogu zależy na każdym dziecku! 

Nie jesteśmy w stanie pomóc setkom tysięcy dzieci na wsiach. Nie chcemy jednak być bierni. WED jest próbą naszej odpowiedzi na
Boże wezwanie do głoszenia Ewangelii wszystkim dzieciom. 

Naszą wizją jest docieranie z Ewangelią do dzieci z małych wsi. Pan Bóg w szczególny sposób pokazał nam sytuację ludzi tam żyjących
poprzez słowa z Księgi Izajasza: 

 Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość... (Izaj. 9,1). 

Chociaż słowa te spełniły się już w osobie Jezusa Chrystusa, nadal jeszcze wielu ludzi “chodzi w ciemności” i wciąż
czeka na “światło wielkie”. Na Północy Polski zaczynaliśmy trzy lata temu od jednej wsi. Zebrane doświadczenia przekonują
o wielkiej potrzebie kontynuowania tych ewangelizacji. 

Wiejskie Ewangelizacje Dzieci odbywają się od 1998 roku.